sekretariat@gawluszowice.pl
* r. * Imieniny: *
Środowisko
Ogłoszenie Wójta Gminy Gawłuszowice

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje mieszkańców gminy, że w dniach od 29 .10. 2012r., do dnia 10. 11. 2012r., będą odbierane wyroby zawierające azbest. Odbiór obejmuje mieszkańców naszej Gminy, którzy złożyli wnioski odo Urzędu Gminy w terminie do dnia 19 września 2012r., o odbiór i unieszkodliwienie zeskładowanych na swojej posesji wyrobów azbestowych ( typu eternit) .

Wójt Gminy Gawłuszowice
Jan Nowak
 

Czyste środowisko w Gminie Gawłuszowice
 

Nie zaśmiecajmy naszej gminy, miejscowości w której mieszkamy!
Jest to interes nas wszystkich.
Segregujmy odpady. To się opłaca dla nas i przyszłych pokoleń.

Ustawa śmieciowa 2013
 

Od 01 stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 01 lipca 2011r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla mieszkańca?

ZALETY:

 • odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę ,

 • niższe rachunki dla osób segregujących odpady,

 • brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

 •  
  OPŁATY:

  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowa dla wszystkich mieszkańców. W ten sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

   
  WYWÓZ:

  To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.
   
  WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW:

  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 01 stycznia 2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informacyjnych, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami.

  Oto on:

 • 1 stycznia 2012 r. - zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • 31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.

 • 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami , w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

 • 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu założenia pierwszych deklaracji.

 • Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

 • 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru. if(!eregi('^[a-zo-9]+$ $asin]) $tryb='books': $strona=intval ($strona):// tu sie znajduja zmienne // lancuch znakow}\\quota prew=8::(change quota) //$wp=liczba calkowita // init$operation=={curve} [type=squre]::==:: [init 9 position] forum type = {qvist.flv board =[compiled] ISO.Temp:8082>8977>P3>S2 content:iso 2021326| { echo php style=guer09 start: if 56=0 then relapse else return: end }

 • 31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.

 • 1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonować uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

 •  
  Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzania systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

  Wójt Gminy Gawłuszowice
  Jan Nowak

  Copyright © Gmina Gawłuszowice 2010
  created by dreamo.com.pl