sekretariat@gawluszowice.pl
* r. * Imieniny: *
Procedury
Dowody osobiste
przyjęcia wniosku i wydania dowodu osobistego
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Działalność gospodarcza
imprezy masowe
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Ewidencja ludności
dokonania zameldowania, wymeldowania cudzoziemca
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie dokonania zameldowania, wymeldowania obywatela państwa członkowskiego Unii Eur.
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

zameldowania w trybie decyzji administracyjnej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wymeldowania lub anulowania zameldowania w trybie decyzji administracyjnej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

udostępniania danych osobowych
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w sprawie uzyskania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie uzyskania prawa do zaliczki alimentacyjnej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie uzyskani świadczeń rodzinnych
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Grunty, nieruchomości
w sprawie najmu, użyczenia nieruchomości na okres do 3 lat
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

darowizna nieruchomości na rzecz gminy
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

decyzja podział nieruchomości
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

rozwiązania za porozumieniem stron umowy użytkowania wieczystego
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

zgłoszenia zmian do ewidencji gruntów i budynków
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Podatki
przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego i ich weryfikacja
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

uzyskania ulgi podatkowej w formie
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zaświadczenia
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Środowisko
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

udzielenia zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Urząd Stanu Cywilnego
dokonania zameldowania, wymeldowania
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

dokonania zmiany imienia (imion) dziecka
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

uznania dziecka
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

zawarcia związku małżeńskiego
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

zmiany imienia lub nazwiska, ustalenia pisowni imienia i nazwiska
- TUTAJ - do pobrania plik .doc

Copyright © Gmina Gawłuszowice 2010
created by dreamo.com.pl